Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                                                         

V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Numismatika Pešek s.r.o., se sídlem Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO 090 20 969, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 329260 (dále jen „Numismatika Pešek”).

Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky:

 • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
 • Za jakým účelem Numismatika Pešek osobní údaje zpracovává?
 • Jaké osobní údaje Numismatika Pešek zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
 • Odkud Numismatika Pešek získává osobní údaje?
 • Komu dále Numismatika Pešek osobní údaje předává?
 • Jak se dozvíte, že Numismatika Pešek zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit? Numismatika Pešek přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů svých klientů a zejména dbá na jejich zajištění, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů? 

Můžete se obrátit přímo na společnost Numismatika Pešek, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, tedy zejména s prodejem a výkupem numismatického materiálu.

Doručovací adresa: Numismatika Pešek s.r.o., Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno

E-mail: obchod@numismatikapesek.cz

Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách v sekci ,,Kontakt”.

 

2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje? 

Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Nakupujete-li u nás zboží, potřebujeme znát základní identifikační a kontaktní údaje, abychom Vám zboží mohli prodat a abychom mohli zajistit jeho doručení k Vašim rukám. K tomuto zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, neboť bez něj bychom nemohli splnit naše povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v kupní smlouvě. Pokud se spolu domluvíme, že od Vás vykoupíme numismatický materiál, uzavřeme s Vámi zpravidla písemnou smlouvu. Ani v tomto případě nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, takové zpracování nám umožňují právní předpisy.

Používáme nástroje pro analytiku a personalizaci obsahu a reklam, zlepšení kvality a obsahu našich webových stránek. Jedná se o cookies sociálních médií, cookies jiných osob používané pro marketingové účely a dále e-mailovou adresu a telefonní číslo. Abychom mohli tímto způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje, potřebujeme Váš souhlas. Souhlas nám můžete udělit v rámci souhlasové lišty na našem webu, která se zobrazuje při návštěvě našich internetových stránek. Odkaz naleznete na dolním okraji našich internetových stránek. Více si o cookies a jejich nastavení můžete přečíst zdeDále používáme standardní nástroje pro analýzu návštěvnosti našich internetových stránek, kdy zaznamenáváme např. vaši anonymizovanou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

V případě, že máte zájem o registraci na našich internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za tím účelem, abychom Vás vedli jako registrovanou osobu, spravovali Váš účet a mohli Vám poskytovat informace o novinkách, nabídkách, slevy či jiné výhody pro registrované členy. Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro účely registrace, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je dobrovolný, pro registraci ale nezbytný. Souhlas je možné kdykoli odvolat, zároveň s ním ale dojde ke zrušení vaší registrace.

Zákazníkům, kteří u nás zakoupili zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail newsletter s novinkami o našich produktech a službách. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť takové zpracování nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání novinek je možné jedním kliknutím na konci newsletteru zrušit.

 

3. Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu.

V případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, zpracováváme též podrobnosti o Vaší návštěvě internetových stránek www.numismatikapesek.cz, a to na základě užívání souborů cookie, IP adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla pro analytické a marketingové účely. Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás. Výjimkou jsou soubory cookie pro analytické a marketingové účely.

 

4. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje? 

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě zákonem daného důvodu. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, tedy nejčastěji kupní smlouvy, na základě které od nás nakupujete zboží nebo my naopak vykupujeme numismatický materiál od Vás. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.

V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání newsletteru nebo v případech, kdy uplatňujeme naše nároky. O oprávněný zájem společnosti Numismatika Pešek se jedná i v případě zpracovávání základních dat o návštěvnosti našich internetových stránek mimo analytiku na základě souborů cookies. V žádném z těchto případů nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas. 

Při zpracování osobních údajů pro potřeby registrace potřebujeme Váš souhlas, který je zákonným důvodem. Stejně tak potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom mohli zpracovávat osobní údaje, které se ukládají v souborech cookies, nebo e-mailovou adresu a telefonní číslo pro analytické a marketingové účely.

 

5. Komu dále osobní údaje předáváme? 

Osobní údaje předáváme především dopravcům, kteří doručují Vámi zakoupené zboží k Vašim rukám. 

Údaje dále předáváme ke zpracování společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko eventuálně jiným sociálním sítím pro marketingové účely (více v dokumentu Cookies). Osobní údaje jsou uloženy u našeho poskytovatele webhostingu

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem, bez našeho pokynu a ani je předávat jakékoliv další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu.

 

6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii? 

Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, natož do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice České republiky ani nemáme v úmyslu.

V rámci služeb společností Google může při využívání souborů cookie, telefonního čísla a e-mailové adresy pro analytické a marketingové účely docházet k předávání Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně možné na základě rozhodnutí Evropské Komise dle tzv. Data Privacy Framework programu.

 

7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě? 

V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných a nebo nedůvodných  žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

 

8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit? 

Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: 

 1. údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, 
 2. pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů,
 3. údaje byly zpracovány protiprávně, 
 4. údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo 
 5. údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: 

 1. popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo 
 2. zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajůj, nebo 
 3. budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který údaje zpracovávalo, nebo
 4. jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

 

9. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů? 

Právo vznést námitku máte v těchto případech:

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které Numismatika Pešek provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem převyšuje Váš zájem.

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

 

10. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?                                                                                            

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (např. uplatnění práva z vad věci, práva ze záruky či uplatnění Vašich spotřebitelských práv) a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.

V případě nákupu budeme vaše údaje zpracovávat po dobu plnění naší smlouvy a poté 10 let od posledního poskytnutí produktu nebo služby, z důvodu plnění účetních a daňových povinností.

Pokud se nám zapíšete do novinek nebo jste naši zákazníci a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílky newsletteru po dobu 2 let od posledního nákupu nebo od vašeho zápisu, pokud nám souhlas neprodloužíte.

V případě využití vašich kontaktních údajů pro účely trackování a remarketingu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 1 roku, pokud nám souhlas neprodloužíte.

V případě registrace do uživatelského účtu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu využívání vašeho účtu a nejdéle 5 let od posledního přihlášení.

Dobu zpracování jednotlivých cookies najdete v našem Cookies dokumentu.

 

11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že Numismatika Pešek při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně? 

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit v sekci ,,kontakt”.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2024

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.